Што е тоа шеќерна болест?

Шеќерната болест или Дијабетес мелитус претставува хронична, или, би рекле, уште и доживотна болест, што се одликува со нарушување, пред сè, на метаболизмот на јаглехидратите, но и на мастите и на протеините и со специфични промени на крвните садови.

Дијабетесот, исто така, е агресивна и прогресивна болест, што има посебни одлики кај секоја индивидуа, што значи и дека пристапот кон лекувањето кај секое лице со дијабетес треба да биде индивидуално, т.е. да се приспособи к он посебните потреби.
Conjugated estrogens buy online – sports bodybuilding best place to buy steroids in the uk bodybuilding pu multiniche clips.
Иако многу добро ги знаеме и знаците и последиците од шеќерната болест, за неа сè уште нема само една дефиниција, иако споменатата е најсеопфата. Денес се смета дека дијабетесот претставува состојба меѓу недостиг одинсулини отпорност кон инсулинот (инсулинска резистенција).

Факти за дијабетесот

  • Дијабетесот е една од најмасовните болести на современиот човек.
  • Дијабетесот е шеста причина за смрт во всокоразвиените земји.
  • Ризикот од смрт кај лицата со дијабетес е за двапати повисок отколку кај лицата кои немаат дијабетес.
  • Дијабетесот е главно резултат на западниот начин на живот и намалената физичка актвиност.
  • Дијабетесто може да се превенира кај огромен дел од ризичните лица со едукација за правилен начин на живот, што подразбира правилна исхрана и физичка активност.
  • Дијабетесот е една од најмасовните болести на современиот човек.
  • Дијабетесот е шеста причина за смрт во всокоразвиените земји.
  • Ризикот од смрт кај лицата со дијабетес е за двапати повисок отколку кај лицата кои немаат дијабетес.
  • Дијабетесот е главно резултат на западниот начин на живот и намалената физичка актвиност.
  • Дијабетесто може да се превенира кај огромен дел од ризичните лица со едукација за правилен начин на живот, што подразбира правилна исхрана и физичка активност.

Болеста е доживотна.

Лекувањето, исто така, е доживотно.

Поради тоа, целта на нас лекарите е што повеќе да ве запознаеме со вашата болест, така што, ќе можете сами да си помогнете.

Запомнете: Шеќерната болест кај некои луѓе од самиот почеток се лекува со инсулин, а кај други, лекувањето со инсулин ќе се спроведе како неопходно по определен период.

Колку порано поминете на инсулин, толку ќе биде подолг и поубав вашиот живот.